Wat wordt er in de arbeidsovereenkomst geregeld

U kunt hier meer informatie vinden over wat er in de arbeidsovereenkomst geregeld wordt.

Loon

In de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt ook het loon geregeld.

De werkgever is gebonden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). De werkgever mag nooit minder betalen dan dit minimumloon, bepalingen daarover in het contract zijn dan ook niet geldig.

Tip

Loon wordt niet automatisch geïndexeerd. Als hierover in de CAO of in de arbeidsovereenkomst niets geregeld is, is de werkgever hiertoe niet verplicht.

Vaak wordt de hoogte van het loon met de schalen bepaald in de CAO.

Onder loon vallen niet:

  • fooien
  • onverplichte extra betalingen van de werkgever
  • onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten)
  • Onder loon kan wel bijvoorbeeld het gebruik van een woning vallen.

Tip

De werkgever dient het aantal werkuren te betalen dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd ook al wordt u bijvoorbeeld minder uren ingeroosterd.

Vakantiedagen en –toeslag

Vakantie

Iedere werknemer heeft het recht op vier weken betaalde vakantie per jaar. Voor parttimers of werknemers die niet het hele jaar bij dezelfde werkgever hebben gewerkt geldt een evenredig deel van deze aanspraak op vakantie. Het recht op vakantie geldt alleen voor werknemers die:

Gedurende het hele jaar recht op loon hebben gehad (inclusief de zwangerschapsperiode)

Bij ziekte tellen slechts maximaal (de laatste) zes maanden mee

Tip

Na indiening van het verzoek moet de werkgever in principe binnen twee weken een beslissing daarover nemen. Weigert de werkgever pas na twee weken de vakantie dan geldt de vakantie zoals die door de werknemer is aangevraagd.

Concurrentiebeding

De werkgever kan een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen om te voorkomen dat de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op korte termijn aan de slag gaat bij een concurrent. Een concurrentiebeding kan verschillende voorwaarden hebben zoals,

  • dat de werknemer na het dienstverband niet in dienst mag treden bij de concurrent
  • dat hij niet in een bepaald gebied voor een concurrent mag werken (geografisch of marktgericht)

De sanctie op overtreding van één van de bovengenoemde voorwaarden is meestal een boete.

De wet stelt wel enkele eisen aan een concurrentiebeding:

  • het beding moet schriftelijk overeen worden gekomen en;
  • mag alleen worden aangegaan met een meerderjarige werknemer

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een concurrentiebeding niet langer mag duren dan een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het dienstverband eindigt.

Tip

U kunt kijken of u met uw nieuwe werkgever afspraken kunt maken dat hij de claims die eventueel voort kunnen komen uit het concurrentiebeding voor zijn rekening neemt.

Relatiebeding

Is bepaald dat de werknemer aan het einde van het dienstverband geen relaties/kanten mag benaderen dan wel meenemen dan is er sprake van een relatiebeding. In tegenstelling tot het concurrentiebeding is in de rechtspraak geen duidelijk standpunt ingenomen over de duur van het relatiebeding. Dat betekent dat een relatiebeding langer dan een jaar mag duren.